Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Seriál o rizikovém pojištění. První díl se věnuje produktu MojeJistota od Komerční pojišťovny

23.6.2016  |  Zdeněk Bubák, Luděk Šír
  


MojeJistota - rizikové pojištění od Komerční pojišťovnyNa Finparádě.cz se budete ode dneška setkávat s díly nového seriálu věnovaného produktům životního rizikového pojištění z nabídky pojišťovacích ústavů působících v České republice. Zaměřili jsme se především na to, jaká rizika jednotlivé pojistné produkty klientům kryjí. Dozvíte se, jaké mají jednotlivá pojištění složky, v čem jsou lepší nebo horší než nabídka konkurence. Dnes vám představujeme produkt MojeJistota od Komerční pojišťovny.


Od dnešního dne se na stránkách Finparády.cz budete pravidelně setkávat s novým seriálem věnovaným konkrétnímu typu pojištění, a to životnímu rizikovému pojištění. Postupně vám představíme všechny produkty rizikového životního pojištění dostupné na českém pojistném trhu. Hlavním výstupem našeho zkoumání bude výčet rizik, která jsou daným pojištěním pokryta. Ostatní parametry, jako je např. cena, řešit nebudeme. Shrneme plusy a mínusy jednotlivých produktů z pohledu krytí rizik. Závěry pro veřejnost týkající se nabídky životního rizikového pojištění každé pojišťovny jsou výsledkem podrobné analýzy daného produktu ze strany našeho specialisty, který má dlouhodobé a rozsáhlé znalosti pojistného trhu a zkušenosti s implementací pojistných produktů v praxi. Pojistné podmínky k jednotlivým životním rizikovým pojištěním mají 30 až 75 stran, takže jde o velmi složité finanční produkty.Životní rizikové pojištění je stále oblíbenějšíŽivotní rizikové pojištění slouží především k pokrytí rizik spojených s životem vás nebo vašich blízkých. Rizika, která tento typ pojištění kryje, jsou především smrt, trvalá invalidita a vážné nemoci, úrazy apod.

Dalšími typy životního pojištění je životní investiční pojištění, kde se kromě složky sloužící k finančnímu zajištění proti rizikům v oblasti života a zdraví, setkáváme s investiční složkou, která je určena pro zhodnocení peněz prostřednictvím investic do různých aktiv, zejména do podílových fondů. Posledním typem životního pojištění je životní kapitálové pojištění. To zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití a spoření. Část pojistného jde na složku pojistnou a část na složku spořící.

Přehled životního pojištění najdete zde

Rizikové životní pojištění je v poslední době u klientů pojišťoven stále více oblíbené. Jeho úkolem je zajistit klienta finančně v případě neočekávané tíživé životní situace. Nemá za cíl zhodnocovat klientovy peněžní prostředky jako investiční životní pojištění, které má v sobě jak rizikovou, tak investiční složku. Trend postupného posilování životního rizikového pojištění v posledních zhruba dvou letech respektují i finanční poradci a skládají portfolia svých klientů z produktů rizikového pojištění na jedné straně a z produktů investičních či obdobně zaměřených společností na straně druhé. Zahrnují do investičních portfolií nejen podílové fondy, ale i penzijní fondy, stavební spoření, reality, investiční zlato, platinu, diamanty apod. Stále více se uplatňuje myšlenka, že pojišťovna není investiční specialista, a tudíž životní investiční pojištění není optimální nástroj pro zhodnocování peněžních prostředků klientů. K tomuto účelu působí na trhu finančních produktů jiní specialisté - investiční společnosti a další subjekty zabývající se pouze investováním a řízením portfolií aktiv. Postupnému posilování rizikového pojištění na úkor investičního pojištění také nahrává situace na trhu investic, kde je zajištění přijatelného výnosu stále více nejisté. Konzervativní produkty totiž přinášejí minimální výnos.

Představujeme vám rizikové pojištění MojeJistota od Komerční pojišťovnyDnes začínáme s produktem od Komerční pojišťovny, který se jmenuje MojeJistota. Nad ostatními produkty na trhu MojeJistota vyniká krytím pracovní neschopnosti od prvního dne, obsahuje ojedinělé připojištění poškození úrazem a můžete si nastavit lineárně klesající pojistné částky s měsíčním intervalem.

Typ pojištění:Rizikové pojištění bez investiční či rezervotvorné složky.

Seznam pojistitelných rizik - pojištění/připojištění:


 • pro případ smrti
 • pro případ smrti následkem úrazu
 • pro případ trvalých následků úrazu
 • pro případ poškození úrazem
 • pro případ závažných onemocnění
 • pro případ invalidity pojištěného
 • pro případ hospitalizace pojištěného
 • pojištění pro případ hospitalizace následkem úrazu
 • pojištění pro případ pracovní neschopnosti pojištěného
 • pojištění pro případ ztráty zaměstnání - pouze v kombinaci s pojištěním pro případ invalidity
 • asistenční služby

Pokrytí jednotlivých rizik:Smrt
 • 2 varianty s pevným pojistným
  • s konstantní pojistnou částkou
  • s lineárně měsíčně klesající pojistnou částkou
 • Minimální pojistná částka nestanovena v PP.
 • Pojistná doba minimálně 5 let.
 • Plnění jednorázově ve výši sjednané pojistné částky.
Smrt následkem úrazu
 • Smrt musí nastat do 1 roku po úrazu.
 • Plnění jednorázově ve výši sjednané pojistné částky.
 • Dvojnásobné plnění při smrti následkem dopravní nehody, maximálně však do výše v součtu 10 milionů Kč.   
Invalidita III. stupně
 • 2 varianty s pevným pojistným
  • s konstantní pojistnou částkou
  • s lineárně měsíčně klesající pojistnou částkou.
 • Čekací doba 12 měsíců; neuplatní se při úrazu.
 • Plnění jednorázově ve výši sjednané pojistné částky.
 • Plnění vázáno na přiznání invalidity správou sociálního zabezpečení ČR.
Invalidita II. a III. stupně
 • 2 varianty s pevným pojistným
  • s konstantní pojistnou částkou
  • s lineárně měsíčně klesající pojistnou částkou
 • Čekací doba 18 měsíců pro II. stupeň a 12 měsíců pro III. stupeň invalidity; neuplatní se při úrazu.
 • Plnění jednorázově ve výši sjednané pojistné částky.
 • Plnění vázáno na přiznání invalidity správou sociálního zabezpečení ČR.
Trvalé následky úrazu
 • Progresivní plnění s až pětinásobkem pojistné částky
  • 1x pro méně než 25 %
  • 2x pro 25-49 %
  • 3x pro 50-74 %
  • 4x pro 75-99 %
  • 5x pro 100 %
 • K ustálení trvalých následků dojde nejpozději do 3 let od vzniku úrazu.
 • Plnění ve výši součinu sjednané pojistné částky, % podle Klasifikace plnění za trvalé následky úrazu (366 položek) a koeficientu progrese.
Poškození úrazem
 • Plnění ve výši % ze sjednané pojistné částky podle Klasifikace plnění za poškození úrazem (541 položek).
Pracovní neschopnost
 • Varianta s konstantní denní dávkou a pevným pojistným.
 • Do výše 350 Kč sjednané denní dávky se nezkoumá příjem klienta; vyšší částka musí odpovídat příjmu.
 • Čekací doba 3 měsíce; těhotenství ani rizikové není považováno za nemoc; neuplatní se při úrazu.
 • Integrální franšíza 28 dnů, pak plnění od 1. dne.
 • Plnění ve výši součinu sjednané denní dávky a počtu dnů pracovní neschopnosti od jejího počátku.
 • Maximální doba plnění 12 měsíců za jednu pojistnou událost a 730 dnů za všechny dohromady.
 • Součástí plnění je i zproštění od placení pojistného splatného v době trvání pracovní neschopnosti, je-li pojištěný zároveň pojistníkem.
Hospitalizace
 • Varianta s konstantní denní dávkou a pevným pojistným.
 • Čekací doba 3 měsíce, resp. 8 měsíců v souvislosti s těhotenstvím; neuplatní se při úrazu.
 • Hospitalizace musí trvat déle než jeden den.
 • Plnění ve výši součinu sjednané denní dávky a počtu kalendářních dnů trvání hospitalizace.
 • Den přijetí k hospitalizaci se nezapočítává, den ukončení se započte jako celý den.
 • Maximální doba plnění 365 dnů.
Hospitalizace následkem úrazu
 • Varianta s konstantní denní dávkou a pevným pojistným.
 • Hospitalizace musí trvat déle než jeden den.
 • Plnění ve výši součinu sjednané denní dávky a počtu kalendářních dnů trvání hospitalizace.
 • Den přijetí k hospitalizaci se nezapočítává, den ukončení se započte jako celý den.
 • Maximální doba plnění 365 dnů.
Závažná onemocnění
 • Varianta s konstantní pojistnou částkou a pevným pojistným.
 • 24 vyjmenovaných pojištěných diagnóz.
 • Čekací doba 3 měsíce.
 • Do 9 měsíců od sjednání limit plnění 60 % sjednané pojistné částky s výjimkou úrazů.
 • Plnění jednorázově ve výši sjednané pojistné částky.
 • V případě ochrnutí (paralýzy) je výše plnění závislá na rozsahu - 50 % při ochrnutí jedné horní nebo dolní končetiny, jinak 100 % pojistné částky.
Ztráta zaměstnání
 • Do výše 350 Kč sjednané denní dávky se nezkoumá příjem klienta; vyšší částka musí odpovídat příjmu.
 • Lze sjednat pouze s pojištěním pro případ invalidity.
 • Čekací doba 6 měsíců.
 • Spoluúčast je 2 měsíce trvání ztráty zaměstnání.
 • Plnění ve výši součinu sjednané denní dávky a počtu dnů trvání ztráty zaměstnání.
 • Maximální doba plnění je 6 měsíců od konce spoluúčasti.

Možné výhody a nevýhody

podle Finparády.cz

Výhody Nevýhody
pracovní neschopnost s krytím od 1. dne závažná onemocnění s krytím menšího počtu diagnóz (24 diagnóz)
ojedinělé připojištění poškození úrazem
lineárně klesající pojistné částky s měsíčním intervalem
   
Rozsah pojistných podmínek je 35 stran a jsou ke stažení na webových stránkách pojišťovny.

Výhody produktu podle Komerční pojišťovnyKonkrétní výhody u produktu MojeJistota, na které upozorňuje sama Komerční pojišťovna:
 1. Pojištění invalidity – spolu s invaliditou bývají spojeny nemalé finanční náklady. Komerční pojišťovna v případě pojistné události vyplácí plnění jednorázově ve výši sjednané pojistné částky a ne formou měsíční renty.
 2. Pojištění pracovní neschopnosti od 29. dne – v případě pracovní neschopnosti plníme formou denních dávek zpětně od 1. dne pracovní neschopnosti. Další výhodou tohoto doplňkového pojištění je, že pokud je pojistník zároveň pojištěnou osobou, je součástí tohoto pojištění i zproštění od placení pojistného.
 3. Pojištění poškození úrazem – výše pojistného plnění je určena procentním podílem pojistné částky, který odpovídá danému poškození dle Klasifikace úrazu. Pokud se tedy klient zraní např. při autonehodě nebo jízdě na kole, plníme za všechna poškození. Zatímco výplata pojistného plnění denními dávkami, kterou nabízí většina pojišťoven, kryje nejčastěji nejdelší dobu léčení úrazu, procento z pojistné částky odpovídající závažnosti úrazu se vyplácí nezávisle na délce léčení. A plníme za každé poškození.

 


      
  


Související články:
Jak na daňové přiznání: co všechno se nově mění a na co si dát pozor?

Ceny nemovitostí příliš neklesají, dvěma třetinám domácností hrozí podpojištění

Nehod na sjezdovkách přibývá. Sjednejte si pojištění, radí odborníci

Finanční produkt roku 2022 na Finparádě. Kdo nabízel nejlepší finanční produkty v uplynulém roce?

Uzavíráme seriál o rizikovém životním pojištění. Výhody a nevýhody jednotlivých produktů na jednom místě

Žebříček nejlepšího pojištění podle odborníků - zde
Přehled celé nabídky životního pojištění - zdevšechny články
Dále v rubrice

Jak na daňové přiznání: co všechno se nově mění a na co si dát pozor?

Obrázek: Daňové přiznání Začátek nového roku s sebou obvykle přináší v oblasti daní změny, které se pak promítají do každoroční povinnosti řady lidí vyplnit a podat daňové přiznání. Kromě povinnosti posílat daňové přiznání přes datovou schránku, nebo zvýšení odvodů a případných...

Ceny nemovitostí příliš neklesají, dvěma třetinám domácností hrozí podpojištění

Obrázek: Domy Více než čtvrtina obyvatel České republiky riskuje a nemá pojištěnou svou nemovitost. Ti, kteří pojištění nemovitosti mají, často zapomínají na jeho aktualizaci. Alespoň jednou za dva roky aktualizuje své pojištění nemovitosti jen...

Nehod na sjezdovkách přibývá. Sjednejte si pojištění, radí odborníci

Obrázek: Snowboardisté Tuzemské pojišťovny za uplynulé dva měsíce zahraniční lyžařské sezóny evidují častější hlášení škod z pojištění odpovědnosti, z nichž některé mívají i nepříjemnou soudní dohru. Čeští lyžaři se totiž mohou stát nechtěnými aktéry...

Finanční produkt roku 2022 na Finparádě. Kdo nabízel nejlepší finanční produkty v uplynulém roce?

Obrázek: Finanční produkt roku 2022 Portál Finparáda.cz, který se specializuje na finanční produkty, vyhlásil výsledky 12. ročníku soutěže Finparáda.cz - Finanční produkt roku, ve kterých najdete to nejlepší z nabídky bank, družstevních záložen, stavebních spořitelen, pojišťoven a penzijních společností v roce 2022...

všechny články v rubrice


   
 
Nejlepší hypotéka roku 2022
Česká spořitelna
Česká spořitelna
Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz